استخدام

مشخصات فردی

وضعیت نظام وظیفه:

وضعیت تاهل

وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:

سوابق تحصیلی

سطر جدید

سوابق کاری

سطر جدید

حقوق و مزایا

اطلاعات تماس

نوع سکونت:
حاصل عبارت مقابل را وارد کنید :

اینجانب

صحت کلیه اطلاعات فرم درخواست استخدام بالا را تایید و تعهد می نمایم در صورت اثبات تخلف در اظهار آنها ، شرکت بهینه سازان فرآیند

مجاز خواهد بود حتی در صورت استخدام بدون اطلاع قبلی نسبت به فسخ قرار داد و قطع همکاری با بنده اقدام نماید.